CWS-boco miljö- och kvalitetspolicy

miljo-contentpictures1.png

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas. Som övergripande riktlinjer för verksamheten finns en miljöpolicy. Denna är utgångspunkt vid fastställandet av miljömål i företaget och omfattar åtta punkter:

 1. Vi skall alltid klara eller överträffa kraven, i lagar, förordningar och andra myndighetskrav, som ställs på oss ur miljösynpunkt.
   

 2. Vi skall eftersträva att minska vår verksamhets påverkan på miljön i alla led, från råvaror via produktion och användning, till restprodukthantering.
   
 3. Vi skall minimera vårt användande av energi, vatten, tvättmedel, el, drivmedel, gas och olja.
   
 4. Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra övergripande och detaljerade miljöplaner
 1. Vi skall skapa engagemang och kunskap hos de anställda i miljöfrågor genom utbildning, delaktighet och ansvar.

 2. Vi skall minimera restprodukter från vår verksamhet. Restprodukter skall sorteras och i möjligaste mån återvinnas.
   
 3. Vi skall vara uppmärksamma på nya lösningar och produkter i syfte att minska förbrukning av råvaror och förbrukningsmaterial.
   
 4. Vi skall samordna våra transporter och välja transportalternativ med minsta möjliga miljöbelastning.
   
 5. Vi skall ställa miljökrav på våra leverantörer i takt med att vi själva förbättrar vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

 • CWS-boco Sweden marknadsför tvätt- och uthyrningsservice samt försäljning av textil utrustning så som linne, yrkeskläder, handdukar o.dyl. till hotell, företag och institutioner.
   
 • CWS-boco Sweden skall leverera rätt artiklar, rätt processade, i rätt antal, på angiven plats och vid överenskommen tidpunkt, enligt våra kvalitetsmål.
   
 • Vi skall kännetecknas av goda relationer med kunder, leverantörer, myndigheter och övriga utomstående. Internt och externt skall vi visa respekt för varandra.
   
 • CWS-boco Sweden skall sträva efter en kontinuerlig utveckling av medarbetare, produkter, service och miljöanpassade processer. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar.
   
 • Det är alla medarbetares ansvar att leva upp till denna policy.